[Thinlinc-announce] ThinLinc 1.3.2 released

Peter Astrand peter at cendio.se
Fri Nov 5 10:24:54 CET 2004


(An english version follows.)

ThinLinc 1.3.2 är nu färdigställd. Denna version innehåller många små
felrättningar, samt några större förbättringar. 

Klienter kan som vanligt hämtas direkt från hemsidan. Servermjukvaran
finns tillgänglig på partnerwebben samt på
http://www.cendio.se/files/thinlinc/protected/ (kräver inloggning).

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna följer. 


* Allmänt:

  * Förbättrat stöd för andra tangentbordslayouter än svenska. 


* Klienten:

  * SÄKERHETSFIX: Windowsklienten innehåller SSH-programvaran
   "Putty". Nyligen upptäcktes ett säkerhetsproblem i den. ThinLinc
   1.3.2 innehåller Putty version 0.56, som ej är sårbar. (Notera:
   lagringsplatsen för servernycklar har förändrats. Efter
   uppgradering måste du bekräfta nycklarna på nytt.)

  * Ljudstödet i UNIX-klienten har förbättrats. Klienten kräver inte
   längre att ESounD är installerat. Vidare har ett problem med
   ljud på klienter med IPv6-stöd åtgärdats. 

  * ThinLinc inkluderar nu en klient för tunna terminaler av typen
   "VXL Itona LI". Se http://www.vxl.net för mer information om
   denna terminal. 


* Server:

  * Servermjukvaran fungerar nu på Sun Solaris-plattformen (Solaris
   8 eller nyare). Solaris-stödet har utvecklats i samarbete med
   DTU, Danmarks Tekniska Universitet. 

  * Distributioner baserade på paketformatet DPKG, såsom Debian,
   stöds nu. 

  * Den här ThinLinc-versionen har testats på följande plattformar:

   * Red Hat Linux 7.3 and 9

   * Fedora Core 2

   * SuSE Linux 9.1

   * Sun Solaris 8

  * Installationsprogrammet har skrivits om. Det har delats upp i
   två delar. Den första delen (install-server) hanterar
   installationen av mjukvarupaketen. Som ett alternativ till
   install-server kan paketen installeras för hand. Den andra delen
   (tl-setup) verifierar och konfigurerar systemet. 

  * "ThinLinc Desktop Customizer" har skrivits om till att använda
   XDG-standarderna. Det betyder att den numera stöder KDE 3.2 och
   3.3. Tidigare KDE-versioner stöds ej längre. 

  * Ett verktyg kallat "tl-rsync-all" har lagts till. Det kan
   användas för att synkronisera filer och kataloger i ett
   ThinLinc-kluster. 

  * Det är nu möjligt att begränsa sessionstiden på olika sätt. Det
   går t.ex. att konfigurera servern så att sessioner som varit
   inaktiva en viss tid automatiskt avslutas. 


* Integration med Novell Netware:

  * Stödet för filåtkomst till Netware-servrar via NCP-protokollet
   har förbättrats. Det är nu möjligt att använda NCP-monteringar
   för användarens hemkatalog. (Version 2.6 av Linuxkärnan krävs)

  * Stödet för filåtkomst till Netware-servrar via NFS-protokollet
   har förbättrats. Netwares NFS-server är skiftlägeskänslig, till
   skillnad från NCP-protokollet. Många organisationer har angett
   hemkatalogssökvägen i NDS utan att beakta versaler och
   gemener. Det här betyder att ifall skiftläget på någon bokstav
   skiljer sig, så går hemkatalogen ej att montera ifrån
   UNIX. ThinLinc 1.3.2 löser problemet genom att automatiskt pröva
   olika kombinationer av versaler och gemener, tills en fungerande
   kombination hittas. Vilka kombinationer som ska prövas är
   konfigurerbart.

  * ThinLinc stöder nu tvingade lösenordsbyten i en
   eDirectory-miljö.


* Windowsintegration:

  * Det är nu möjligt att omdirigera ljud från en
   Windowsterminalserver. 


* Dokumentation:

  * ThinLinc-klienten är nu utförligt dokumenterad i manualen. 



----English version:

ThinLinc 1.3.2 is now completed. This version contains many small
corrections, as well as some large improvements. 

Clients can be downloaded directly from the web. The server software
is available from the partner web, and from
http://www.cendio.se/files/thinlinc/protected/ (requires login). 

A more detailed description of the changes follows. 


* General:

  * Improved support for non-swedish keyboard layouts. 


* Client:

  * SECURITY FIX: The Windows client contains the SSH implementation
   "Putty". Recently, a security problem was discovered in this
   software. ThinLinc 1.3.2 contains Putty version 0.56, which is
   not vulnerable. (Note: The storage location for host keys has
   been changed. You will need to re-confirm all host keys after
   upgrading the client.)

  * Sound support in the UNIX client has been enhanced. The client
   no longer requires that ESounD is installed. Additionally, a
   problem with sound on clients with IPv6 support has been fixed.

  * ThinLinc now includes a client for the thin terminal "VXL
   Itona LI". See http://www.vxl.net for more information about
   this terminal. 


* Server:

  * The ThinLinc server software now runs on the Sun Solaris
   platform (Solaris 8 or newer). The Solaris support has been
   developed in cooperation with DTU, Technical University of
   Denmark.

  * Distributions based on the DPKG package format, such as Debian, 
   are now supported.

  * This release has been tested on the following platforms:

   * Red Hat Linux 7.3 and 9

   * Fedora Core 2

   * SuSE Linux 9.1

   * Sun Solaris 8

  * The installation program has been rewritten. It has been split
   into two parts. The first part (install-server) handles the
   installation of the software packages. Optionally, the packages
   can be installed manually. The second part (tl-setup) verifies
   and setups the system.

  * The ThinLinc Desktop Customizer has been rewritten to use the
   XDG standards. This means that it now supports KDE 3.2 and
   3.3. Note: Earlier KDE versions are no longer supported.

  * A tool called "tl-rsync-all" as been added, which can be used
   for synchronizing files and directories in a ThinLinc cluster. 

  * It is now possible to limit the session time in various
   ways. For example, the server can be configured to automatically
   terminate sessions that has been inactive for a certain period
   of time. 


* Novell Netware Integration:

  * The support for Netware NCP file systems has been enhanched. It
   is now possible to use NCP mounts for the users home
   directory. (Linux kernel version 2.6 is required)

  * The support for Netware NFS file systems has been improved. The
   Netware NFS server is case sensitive, but NCP is not. Many sites
   have entered the home directory path into NDS without
   considering the case of the characters. This means that if the
   case differs, the home directory cannot be mounted from
   UNIX. ThinLinc 1.3.2 solves the problem by automatically trying
   different combinations of lowercase and uppercase characters,
   until a working combination is found. The combinations to try is
   configurable.

  * ThinLinc now supports forced password changes in an eDirectory
   environment. 


* Windows Integration:

  * Sound redirection from Windows Terminal Servers is now
   supported.


* Documentation:

  * The ThinLinc client is now thoroughly documented in the User
   Guide.


-- 
Peter Åstrand		Chief Developer
Cendio			www.thinlinc.com
Teknikringen 3		www.cendio.se
583 30 Linköping    Phone: +46-13-21 46 00





More information about the Thinlinc-announce mailing list